گزارش معادن

گزارش روزانه معادن

گزارش معادن شرکت معدنی و صنایع معدنی ارزش آفرین

نام معدن:

بیل مکانیکی

Max. file size: 400 MB.

لودر

Max. file size: 400 MB.

LinkedIn
Email